Nieuws

inspraak William Manders opiniërende raadsvergadering.

22.11.2012
Nieuws

Onderstaande tekst is door William Manders, secretaris van het BKG, integraal voorgelezen tijdens de opiniërende raadsvergadering van de gemeente Gemert van donderdag 22 november 2012. Het was een reactie naar aanleiding van de ledenvergadering van twee dagen eerder, waarbij de op handen zijnde forse verhoging van de ozb werd besproken.

Geachte leden van de Gemeenteraad en College van B&W,

Mijn naam is William Manders en als Secretaris/Penningmeester van Bedrijven Kontakt Gemert-Bakel (oftewel BKG) zou ik graag namens onze circa 200 leden en wellicht zelfs namens alle ondernemers in Gemert-Bakel het woord tot u willen richten.

Uiteraard hebben wij als BKG begrip voor het feit dat de gemeente zich momenteel in een benarde financiële situatie bevindt. Dat er enkel impopulaire maatregelen kunnen worden genomen om het tij te keren is voor ons evident. Desalniettemin maken wij ons als bestuur van BKG – en onze leden met ons – ernstige zorgen over de voorgenomen buitenproportionele verhoging van de onroerende zaak belasting.

Ook voor ondernemend Gemert-Bakel zijn het economisch barre tijden, waarin kostenverhogingen niet of nauwelijks doorberekend kunnen worden aan de eindklant. Dus levert deze geplande maatregel extra kosten op voor onze ondernemers. Dit gaat uiteindelijk niet alleen ten koste van de slagkracht en de concurrentiekracht van deze ondernemers, maar naar onze stellige overtuiging uiteindelijk ook ten laste van de werkgelegenheid binnen onze Gemeente. Grofweg kan immers gesteld worden dat iedere 35 tot 40 duizend euro aan kostenverhoging voor de BV Gemert leidt tot het verlies van 1 arbeidsplaats.

Er wordt gezegd dat de sterkste schouders de grootste lasten zouden moeten dragen….., maar zijn de ondernemers momenteel wel de sterkste schouders in onze gemeente? Velen hebben inmiddels het water tot aan de lippen staan en het verhogen van de OZB zal hierin geen verbetering teweeg brengen. Bovendien wordt het onroerend goed van diezelfde ondernemers momenteel in rap tempo minder waard, hetgeen de situatie in een groot aantal gevallen alleen maar nijpender maakt. In dat kader vragen wij overigens wel gelijk uw aandacht voor tijdige en realistische (her)taxaties.

Samengevat verwachten wij als gevolg van deze voorgenomen maatregel dus een verlies aan slagkracht en concurrentiekracht en aan werkgelegenheid. Dit gaat ten koste van de economische ontwikkeling van Gemert-Bakel.

Als bedrijven in financiële problemen komen is saneren en creatief ondernemen vaak een oplossingsrichting. Klakkeloos prijzen verhogen wordt veelal direct afgestraft doordat klanten naar de concurrentie gaan. Bij een verhoging van de OZB is het voor bestaande bedrijven natuurlijk lastig om op korte termijn naar een buurgemeente te gaan, maar starters zullen dit zeker meenemen in hun afweging om zich te vestigen binnen onze gemeentegrenzen.

Dit terwijl de gemeente het ondernemersklimaat juist interessanter zou moeten maken, zodat er zich juist meer ondernemers hier willen vestigen, industrieterrein verkocht kan worden en leegstand wordt voorkomen. Het BKG wil daar graag aan meewerken.

Kortom: de ondernemers van het BKG verwachten creativiteit van het gemeentebestuur en niet het klakkeloos verhogen van de OZB.

Gemert, 22 november 2012

Plaats een reactie